DAILY OMAKASE MENU

 

2 kinds of Seasonal Starters
5 kinds of Sashimi
SEASONAL Yaki
Hot Dish
mini don
6 kinds of Sushi
seasonal Handroll
Soup Dessert

2 loại khai vị theo mùa
5 loại Sashimi
món nướng THEO MÙA
món nóng
cơm trộn
6 loại Sushi
cuộn rong biển theo mùa
MÓN Súp
tráng miệng

3200

sake pairing +900

 

YAMA

“mountain and peak”

3,200,000 vnd

This menu combines the elegance in the art of sushi and kaiseki, focusing on the best of all Japanese imported seasonal ingredients like Bafun Uni from Ogawa, Oyster from Miyagi, Blue Fin Tuna, Japanese Imported Seasonal Fish. This menu reflects NORIBOI’s belief that food replenishes the soul.

Thực đơn này là sự kết hợp tinh tế trong nghệ thuật giữa sushi và kaiseki, tập trung vào những nguyên liệu theo mùa ngon nhất trên khấp đất nước Nhật Bản như Bafun Uni đánh bắt từ tỉnh Ogawa, Hàu đánh bắt từ tỉnh Miyagi, Cá ngừ vây xanh, Các loại cá theo mùa nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Thực đơn này phản chiếu niềm tin của Noriboi rằng Thức ăn có thể làm thoả mãn tâm hồn.

umi

“sea and ocean”

4,500,000 vnd

This menu combines the elegance in the art of sushi and kaiseki, focusing on the best of all Japanese imported seasonal ingredients like A5 Satsuma-Gyu from Kagoshima, Bafun Uni from Ogawa, Oyster from Miyagi, Hairy Crab from Hokkaido, Blue Fin Tuna, Japanese Imported Seasonal Fish. This menu reflects NORIBOI’s belief that food replenishes the soul.

Thực đơn này là sự kết hợp tinh tế trong nghệ thuật giữa sushi và kaiseki, tập trung vào những nguyên liệu theo mùa ngon nhất trên khấp đất nước Nhật Bản như bò Satsuma-Gyu A5 từ tỉnh Kagoshima, Bafun Uni đánh bắt từ tỉnh Ogawa, Hàu đánh bắt từ tỉnh Miyagi, Cua lông đánh bắt từ tỉnh Hokkaido, Cá ngừ vây xanh, các loại cá theo mùa nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Thực đơn này phản chiếu niềm tin của Noriboi rằng Thức ăn có thể làm thoả mãn tâm hồn.

ushi

“cow”

3,800,000 vnd

This menu combines the elegance in the art of sushi and kaiseki, focusing on the best of all Japanese imported seasonal ingredients like A5 Satsuma-Gyu from Kagoshima, Bafun Uni from Ogawa, Truffle from Europe. This menu reflects NORIBOI’s belief that food replenishes the soul.

Thực đơn này là sự kết hợp tinh tế trong nghệ thuật giữa sushi và kaiseki, tập trung vào những nguyên liệu theo mùa ngon nhất trên khấp đất nước Nhật Bản như bò Satsuma-Gyu A5 từ tỉnh Kagoshima, Bafun Uni đánh bắt từ tỉnh Ogawa, Nấm Truffle từ Châu Âu. Thực đơn này phản chiếu niềm tin của Noriboi rằng Thức ăn có thể làm thoả mãn tâm hồn.

SEASONAL OMAKASE MENU

aka

“red color, color of luck”

4,800,000 vnd

This menu combines the elegance in the art of sushi and kaiseki, focusing on the best of all Japanese imported seasonal ingredients like A5 Satsuma-Gyu from Kagoshima, Bafun Uni from Ogawa, Oyster from Miyagi, Hairy Crab from Hokkaido, Alma Caviar from Russian, Blue Fin Tuna, Japanese Imported Seasonal Fish. This menu reflects NORIBOI’s belief that food replenishes the soul.

Thực đơn này là sự kết hợp tinh tế trong nghệ thuật giữa sushi và kaiseki, tập trung vào những nguyên liệu theo mùa ngon nhất trên khấp đất nước Nhật Bản như bò Satsuma-Gyu A5 từ tỉnh Kagoshima, Bafun Uni đánh bắt từ tỉnh Ogawa, Hàu đánh bắt từ tỉnh Miyagi, Cua lông đánh bắt từ tỉnh Hokkaido, Caviar trắng từ Nga, Cá ngừ vây xanh, các loại cá theo mùa nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Thực đơn này phản chiếu niềm tin của Noriboi rằng Thức ăn có thể làm thoả mãn tâm hồn.

幽玄

yugen

“BEAUTY OF UNIVERSE” OR “REFINED ELEGANCE”

2,300,000 vnd

This menu combines the elegance in the art of sushi and kaiseki, focusing on the best of all Japanese imported seasonal ingredients like Bafun Uni from Ogawa, Oyster from Miyagi, Scallop from Hokkaido, Blue Fin Tuna, Japanese Imported Seasonal Fish,…. This menu reflects NORIBOI’s belief that food replenishes the soul.

Thực đơn này là sự kết hợp tinh tế trong nghệ thuật giữa sushi và kaiseki, tập trung vào những nguyên liệu theo mùa ngon nhất trên khấp đất nước Nhật Bản như Bafun Uni đánh bắt từ tỉnh Ogawa, Hàu đánh bắt từ tỉnh Miyagi, Sò điệp đánh bắt từ tỉnh Hokkaido, Cá ngừ vây xanh, các loại cá theo mùa nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản,…. Thực đơn này phản chiếu niềm tin của Noriboi rằng Thức ăn có thể làm thoả mãn tâm hồn.